International Journal
Innovative Research Thoughts
©  2026-28, www.uresearchr.com , All rights Reserved.
Disclaimer  | Privacy Policy  |  Terms & Conditions  |  Help Desk  |  SiteMap
V4-i6,  July - September 2018
Ref. No. Author(S) Title
v4-i6  / 01
v4-i6  / 02 1Kapil Kajal, 2Dr. Manju Suhag
पाचन क्रिया, पाचन तंत्र संबंधित विकार तथा पाचन क्रिया संवर्धन के उपाय
v4-i6 / 03 Jh t;iky flag jktiwr1  ] cchrk2 Jh en~ Hkxor xhrk esa of.kZr ^vkRe&la;e^ dk Lo:i
v4-i6 / 04 Mkñ fojsUnz dqekj1 ]T;ksfr2
;kSfxd vkgkj dh mikns;rk
v4-i6 / 05 Mkñ fojsUnz dqekj1 ] lksfu;k2 ;kSfxd lkfgR; esa of.kZr fpÙk izlknu ds fofo/k lk/kuA
v4-i6 / 06 Mkñ fojsUnz dqekj] lq'khy dqekj orZeku le; esa ;e&fu;e dh mikns;rk
v4-i6 / 07
v4-i6 / 08
v4-i6  / 09
v4-i6 / 10
v4-i6 / 11
v4-i6 / 12
v4-i6 / 13

v4-i6 / 14
v4i6 / 15
ISSN 2454-408X
Impact - 5.42
Refereed
Peer Reviewed
Indexed